Combinado Especial de Sushi e Sashimi

  • Combinado Especial de Sushi e Sashimi
  • 05 fatias de atum, 05 fatias de salmão, 05 fatias de polvo, 05 fatias de peixe branco e 01 kanikama + 08 edo mae sushi e 16 makizushi.